Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  

§1

 

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin definiuje zasady korzystania z usług świadczonych przez i-Hurtownia, który prowadzony i reprezentowany przez zarejestrowaną firmę:


eCommerce and 

02-972 Warszawa

REGON: 147282250

NIP: 8121836888 

 

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin;

Partner handlowy – i-Hurtownia zarejestrowany jako firma: PS Trade, 02-972, Warszawa, REGON: 147282250, NIP: 8121836888, świadczący dla Dostawcy usługę partnerstwa handlowego w oparciu o model logistyczny bezpośredniej dostawy od producenta lub dystrybutora;

Dostawca/Sprzedawca – podmiot z państwa trzeciego (poza UE lub lokalna hurtownia) sprzedający Towar Klientowi;

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Klient – Użytkownik dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru od Dostawcy;

Towar – przekazany przez Dostawcę do sprzedaży asortyment dostępny w sklepie lub na aukcji.

Dostawa bezpośrednia – dostawa bezpośrednia jest to model logistyczny sprzedaży przez Internet, polegający na tym, iż Dostawca sprzedaje Klientowi Towar, a Partner handlowy pomaga Dostawcy w realizacji sprzedaży, stosując wynegocjowane stawki, wiedzę techniczną i obsługę finansową płatności.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Operator przy wykorzystaniu aukcji świadczy przy pomocy sieci Internet usługę wsparcia i doradztwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany tzw. dostawy bezpośredniej.
 2. Klient składając zamówienie poinformowany jest, iż sprzedaż Towaru odbywa się na zasadzie dostawy bezpośredniej.
 3. Dostawa bezpośrednia jest to model logistyczny sprzedaży przez Internet, polegający na tym, iż Dostawca sprzedaje Klientowi Towar, a Partner handlowy pomaga Dostawcy w realizacji sprzedaży, stosując wynegocjowane stawki, wiedzę techniczną i obsługę finansową płatności.
 4. Rola Partnera handlowego sprowadza się do oferowania Towarów na aukcji, przyjmowania zamówień i inkasowania należności za Towar wykorzystując wcześniej wynegocjowane ceny. Następnie zamówienia i zebrane należności przesyła Dostawcy, wykorzystując systemy bankowe, walutowe i transferowe, aby ten jako Sprzedawca mógł dostarczyć Klientowi zamówiony Towar.
 5. Stronami umowy sprzedaży Towaru są Dostawca i Klient.
 6. Partner handlowy nie sprzedaje Towaru, nie importuje Towaru ani Towar nie stanowi jego własności. Tym samym Partner handlowy nie uczestniczy w procesie wysyłki Towaru.

 

 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży między nim a Dostawcą.
 2. Zamieszczone w aukcji ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem rabatu dla Partnera handlowego, jednakże nie uwzględniają kosztów dostawy.
 3. Cena umieszczona przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Składając zamówienie Klient podaje dane wymagane do realizacji zamówienia, a na końcu potwierdza zamówienie.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych Towarów, sposobu dostawy, w tym adresu dostawy, sposobu płatności.
 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.
 7. W przypadku niedostępności zamówionych przez Klienta Towarów i braku możliwości realizacji zamówienia, Partner handlowy zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci wpłacone pieniądze w ciągu 3 - 14 dni roboczych.
 8. Koordynacja całego procesu realizacji zamówienia leży po stronie Partnera handlowego. Są to takie czynności jak: realizacja zakupu na mocy wynegocjowanych wcześniej stawek (pomiędzy Partnerem handlowym a Dostawca, Producentem lub Dystrybutorem), obsługa transakcyjna, udzielanie informacji technicznych o produkcie, udostępnianie informacji o postępie realizacji zamówienia, wysłanie numeru do śledzenia przesyłki, pomoc przy realizacji zwrotów i reklamacji.

 

 DOSTAWA

 1. Po dokonanym zamówieniu i uiszczeniu należności za Towar, Partner handlowy przesyła zamówienie wraz z należnościami do Dostawcy, który dostarczy zamówiony Towar bezpośrednio Klientowi.
 2. Czas dostawy Towaru w zależności od wybranego sposobu dostawy i dostępności Towaru wynosi od 2 do 25 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty. 
 3. Proces realizacji dostępny jest pod linkiem: https://i-hurtownia.pl/pl/i/Realizacja-zamowienia/22

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 5. Zamówienie może zostać anulowane przez sklep i-Hurtownia z tzw. przyczyn niezależnych takich jak

 • opóźnienie w odświeżeniu stanu magazynowego
 • rezerwacja towaru przez innego Klienta
 • niedostępność produktu u producenta
 • inne zdarzenia losowe które uniemożliwią dostarczenie paczki (zagubienie paczki przez firmy przewozowe, lub magazyn obsługujący przemieszczenie paczki)
 • błąd wymiany informacji między systemem obsługującym sklep i-hurtownia a systemami dostawców.  

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych punktów zostanie dokonany zwrot gotówki na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (ubezpieczona usługa kurierska z możliwością śledzenia paczki).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (elektroniczne potwierdzenie zamówienia) lub innego dowodu zgodnego z obowiązującym prawem konsumenta (np. rachunek bankowy).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Jeżeli punkt nie zawiera wystarczająco informacji, w sklepie obowiązują aktualne zapisy prawa konsumenta do których należy się odwołać. Aby ułatwić Klientowi proces zwrotu, reklamacji czy serwisu, powstałą strona informacyjna zawierająca wszystkie niezbędne informacje: https://i-hurtownia.pl/reklamacje-i-zwroty

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Jeżeli punkt nie zawiera wystarczająco informacji, w sklepie obowiązują aktualne zapisy prawa konsumenta do których należy się odwołać.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeżeli punkt nie zawiera wystarczająco informacji, w sklepie obowiązują aktualne zapisy prawa konsumenta do których należy się odwołać.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 

6. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

7. Dla produktów dostępnych na zamówienie bezpośrednio od dystrybutora, w przypadku kiedy zamówiony produkt lub model jest specyficzny ze względu na przeznaczenie geograficzne, nie występuje na rynku europejskim lub w kraju zamawiającego, seria lub model pochodzą z ograniczonej partii, proces reklamacji i serwisu realizowany jest przez wskazany przez sprzedającego serwis, nie gwarantowane są naprawy przy użyciu dedykowanych części zamiennych i utrzymaniu certyfikatów i plomb zabezpieczających. 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli punkt nie zawiera wystarczająco informacji, w sklepie obowiązują aktualne zapisy prawa konsumenta do których należy się odwołać.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli punkt nie zawiera wystarczająco informacji, w sklepie obowiązują aktualne zapisy prawa konsumenta do których należy się odwołać.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu (w szczególności dla produktów których brak lub uszkodzone opakowanie powoduje znaczny spadek ich wartości), nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. 

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie do 10 dni roboczych od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Jeżeli punkt nie zawiera wystarczająco informacji, w sklepie obowiązują aktualne zapisy prawa konsumenta do których należy się odwołać.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

h) w przypadku kiedy towar nie jest dostępny i jest specjalnie sprowadzany od dystrybutora na życzenie Klienta

 

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8 Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl