Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§1

 

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin definiuje zasady korzystania z usług świadczonych przez i-Hurtownia.pl

 

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep / Partner handlowy  i-Hurtownia.pl zarejestrowany jako firma: eCommerce & IT Consulting, Warszawa 02-972, Hlonda 8/113. REGON: 147282250, NIP: 8121836888, świadczący dla Dostawcy/Dystrybutora/Producenta usługę partnerstwa/pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny dostawy bezpośredniej do Klienta końcowego.

Dostawca/Dystrybutor/Producent – podmiot sprzedający towar Klientowi końcowemu.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Klient końcowy – użytkownik dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru od Dostawcy/Dystrybutora/Producenta, za pośrednictwem sklepu www.i-Hurtownia.pl

Towar –  asortyment który jest własnością Dostawcy/Dystrybutora/Producenta. Towar/asortyment dostępny jest w sprzedaży na stronach sklepu www.i-Hurtownia.pl

Dostawa bezpośrednia – dostawa bezpośrednia jest to model logistyczny sprzedaży przez Internet, polegający na tym, iż Dostawca/Dystrybutor/Producent sprzedaje Klientowi końcowemu Towar, a Sklep/Partner handlowy pośredniczy Dostawcy/Dystrybutorowi/Producentowi w realizacji sprzedaży, stosując wynegocjowane stawki, wiedzę techniczną i obsługę finansową płatności.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Sklep/Partner handlowy przy wykorzystaniu sklepu internetowego świadczy usługę partnerstwa/pośrednictwa handlowego. Sklep/Partner handlowy wykorzystuje wynegocjowane warunki handlowe, stawki, rabaty, wiedzę techniczną i obsługę finansową płatności. Dzięki czemu Sklep/Partner handlowy oferuje Klientowi końcowemu korzystne warunki niedostępne bezpośrednio dla Klienta końcowego. 
 2. Klient końcowy składając zamówienie poinformowany jest (poprzez akceptację regulaminu), iż sprzedaż Towaru odbywa się na zasadzie dostawy bezpośredniej.
 3. Dostawa bezpośrednia jest to model logistyczny sprzedaży przez Internet, polegający na tym, iż Dostawca/Dystrybutor/Producent, sprzedaje Klientowi końcowemu Towar, a Sklep/Partner handlowy pośredniczy w realizacji sprzedaży, stosując wynegocjowane stawki, wiedzę techniczną i obsługę finansową płatności.
 4. Rola Sklepu/Partnera handlowego sprowadza się do oferowania Towarów, przyjmowania zamówień i inkasowania należności za Towar wykorzystując wcześniej wynegocjowane ceny z Dostawcą/Dystrybutorem/Producentem. Następnie zamówienia i zebrane należności przesyła Dostawcy/Dystrybutorowi/Producentowi, wykorzystując systemy bankowe, walutowe i transferowe, aby ten jako Sprzedawca mógł dostarczyć Klientowi końcowemu zamówiony Towar.
 5. Stronami umowy sprzedaży Towaru są Dostawca/Dystrybutor/Producent i Klient końcowy.
 6. Partner handlowy nie sprzedaje Towaru, nie importuje Towaru ani Towar nie stanowi jego własności. Tym samym Partner handlowy nie uczestniczy w procesie wysyłki Towaru.
 7. Po stronie sklepu internetowego dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia jest elektroniczne potwierdzenie generowane po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Upoważnia ono do realizacji gwarancji i usług serwisowych. 
 8. UWAGA: oferowane w sklepie produkty dostępne są w hurtowych cenach dla klientów końcowych, sklep nie wystawia faktury Vat. Oferta kierowana jest dla Klientów i Firm które nie potrzebują faktury Vat w procesie rozliczenia. 

 

 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży między nim a Dostawcą/Dystrybutorem/Producentem.
 2. Zamieszczone w sklepie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem rabatu dla Partnera handlowego, jednakże nie uwzględniają kosztów dostawy. 
 3. Cena umieszczona przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Składając zamówienie Klient podaje dane wymagane do realizacji zamówienia, a na końcu potwierdza zamówienie.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych Towarów, sposobu dostawy, w tym adresu dostawy, sposobu płatności.
 6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku niedostępności zamówionych przez Klienta Towarów i braku możliwości realizacji zamówienia, Partner handlowy zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci wpłacone pieniądze w ciągu 3 - 14 dni roboczych. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia.
 8. Każdorazowo po zmianie statusu zamówienia Klient otrzyma powiadomienie z systemu sklepu. 
 9. Koordynacja całego procesu realizacji zamówienia leży po stronie Partnera handlowego. Są to takie czynności jak: realizacja zakupu na mocy wynegocjowanych wcześniej stawek (pomiędzy Partnerem handlowym a Dostawcą, Producentem lub Dystrybutorem), obsługa transakcyjna, udzielanie informacji technicznych o produkcie, udostępnianie informacji o postępie realizacji zamówienia, wysłanie numeru do śledzenia przesyłki, pomoc przy realizacji zwrotów i reklamacji.

 

 DOSTAWA

 1. Po dokonanym zamówieniu i uiszczeniu należności za Towar, Partner handlowy przesyła zamówienie wraz z należnościami do Dostawcy, który dostarczy zamówiony Towar bezpośrednio Klientowi.
 2. Czas przygotowania wysyłki i dostawy Towaru zależy od wybranego sposobu dostawy, dokładne informacje podane są na stronie: proces realizacji, czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem (Uwaga: proszę sprawdzić spam w skrzynce odbiorczej, czasem maile są automatycznie usuwane do spamu). Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

 1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic
 2. Przelewy
 3. Płatności online

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Na oferowane towary Sklep/Partner handlowy, nie wystawia faktury VAT. 

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. DHL, DPD, InPost).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje i zwroty

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (elektroniczne potwierdzenie sprzedaży otrzymane w momencie złożenia zamówienia i jego opłacenia).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient informuje o tym fakcie sklep wysyłając maila na adres: biuro@i-hurtownia.pl z opisem niezgodności i jej udokumentowaniem (zdjęcia, film itp.). 

UWAGA: W przypadku zidentyfikowania uszkodzenia logistycznego (paczki, lub towaru), prosimy o zgłoszenie w przeciągu 5 dni od incydentu. Przewoznik zastrzega sobie czas na zgłoszenie reklamacji dostawy do 5 dni. Każda paczka i towar przed opuszczeniem magazynu i przekazaniem do kuriera jest sprawdzana, pod względem jakościowym. Ze względu na procedury reklamacyjne po stronie dostawcy (incydent musi zostać zgłoszony do 5 dni). Sprawy zgłoszone po tym czasienie nie będą obsługiwane.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

Uwaga: adres zwrotu towaru zostanie podany w wiadomości zwrotnej do Klienta. Towary wysyłane są z różnych magazynów Dystrybutora/Producenta, zwroty dokonywane są do różnych lokalizacji w zależności od Dystrybutora/Producenta. 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient ma prawo zwrócić towar do w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. Dokładną procedura zwrotu znajduje się w punkcie §5 Reklamacje i zwroty, niniejszego regulaminu 

4. W terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie do 10 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, lub porduktów oznaczonych i opisanych jako odnowione, 

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl